Дитина має бути не тільки учнем,а передусім людиною з різноманітними інтересами, запитами, прагненнями.

В. Сухомлинський

Школа ІІ- ІІІ ступеня

Нараховує7 класів.
Кількість учнів
Клас5А, 5-Б67891011
Кількість учнів3226212625115

Робочий навчальний план Літківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.. М.П.Стельмаха на 2017 – 2018 навчальний рік складено на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством освіти і науки складається:

ü для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

- 5 – 6 клас Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (додаток 1).

- 7 – 9 класи Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання і вивченням мови національних меншин, (додаток 12).

Варіативна складова 5 - 9 класів

Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

Для формування умінь і навичок, у зв’язку з великим обсягом матеріалу, із варіативної складової внесено додаткові години на підсилення вивчення української мови із годин варіативної складової введено

українська мова у 5 класі – 0,5 год.

українська мова у 6 класі – 0,5 год.

українська мова у 7 класі – 0,5 год.

Для формування умінь і навичок, у зв’язку з великим обсягом матеріалу, із варіативної складової введено на підсилення вивчення хімії із годин варіативної складової введено

хімія - 0,5 год. у 7 класі

Для формування умінь і навичок у зв’язку з великим обсягом матеріалу, підготовкою до ДПА із варіативної складової внесено додаткові години на підсилення вивчення географії та історії України із годин варіативної складової введено

Географія - 0,5 год. у 9 класі

Для формування умінь і навичок у зв’язку з великим обсягом матеріалу, підготовкою до ДПА із варіативної складової внесено додаткові години на підсилення вивчення історії України із годин варіативної складової введено

Історія України - 0,5 год. у 8 класі

У зв’язку з великим обсягом програмового матеріалу, із варіативної складової внесено додаткові години на

Індивідуальі консультації та групові заняття

Географія 1 год. у 6 класі.

Географія 1 год. у 7 класі.

Історія 1 год. у 5 класі

З метою формування читацьких смаків учнів, активізація їх інтересу до культурних новацій та мистецьких явищ, які вплинули на розвиток літератури, розвиток умінь аналізувати художній текст з використанням сучасних літературознавчих методів, становлення гармонійної особистості, виховання громадянина, патріота своєї держави, залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури й культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької й загальної культури, уміння аналізувати та інтерпретувати, бачити художні деталі, розуміти творчий задум письменника та оцінювати особливості його реалізаціїіз варіаливн складової введено факультативний курс

«Сторінками дитячої літератури»

1 год. у 5 класі

1 год. у 6 класі

Сторінками дитячої літератури Ходос Л., 5-6 Факультативний курс 35 год. Лист МОН України від 29.05.2015 № 14.1/12-Г- 333

З метою формування національної самосвідомості учнів шляхом створення умов для самореалізації особистості; систематизація знань учнів про духовну та матеріальну культуру українців; створення умов для широкої інтеграції українознавчих дисциплін з мстою формування світоглядної освіченості особистостііз варіативної складової ведено курс за вибором

Етногеографія

1 год. у 5 класі

1 год у 6 класі

1 год у 7 класі

1 год у 8 класі

Етногеографія Рихлик Т. 5-8 кл. Курс за вибором 34 год Схвалено для використання в ЗНЗ (лист ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" МОН України від 18.03.2015 №14.1/12-Г-99)

Відповідно до рішеня педагогічної ради від 31.08.2016 року протокол №6 курс за вибором замінити у 9 класі на факультатив

Етногеографія 1 год. у 9 класі

Етногеографія Рихлик Т. 9 кл. Факультативний курс/ рішення педради від 31.08.2016 протокол №6 34 год Схвалено для використання в ЗНЗ (лист ДНУ "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" МОН України від 18.03.2015 №14.1/12-Г-99)

З метою забезпечення цілісності здійснення геометричної пропедевтики учнів введено із варіативної складової введено курс за вибором

креслення 1 год. у 8 кл.

Відповідно до рішеня педагогічної ради від 31.08.2016 року протокол №6 курс за вибором замінити на факультативний курс у 9 класі

Креслення 1 год. у 9 класі

Креслення Неволя В. 9 клас Факультативний курс/ рішення педради від 31.08.2016 протокол №6 34 год. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 №1/11-17679.
Креслення Неволя В. 8клас Курс за вибором 34 год. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 №1/11-17679.

З метою засвоєння учнями знань про основні синтаксичні одиниці та їхні функції в мовленні; формування умінь і навичок доречно й стилістично виправдано вживати їх у висловлюваннях публіцистичного, розмовного, офіційно-ділового, наукового та художнього стилів; збагачення синтаксичної будови мовлення школярів із варіативної складової введено курс за вибором

Синтаксис простого та простого ускладненого речення 1 год. у 8 класі

Синтаксис простого та простого ускладненого речення Гнаткович Т. В. 8 34 год. Курс за вибором Лист МОНмолодь - спорт України від 17.08.2011 № 1/9-622

З метою ознайомення учнів з основними процесами, що відбуваються в навколишньому середовищі, сформувати в них природничі, соціальні, екологічні знання та вміння як необхідні компоненти освіти.

Вивчення курсу «Зелений пакет» сприятиме розширенню, поглибленню і систематизації знань учнів про природу, господарську діяльність людиниіз варіативної складової введено факультативний курс (Відповідно до рішеня педагогічної ради від 31.08.2016 року протокол №6 курс за вибором замінити на факультативний курс)

Зелений пакет 1 год. у 9 класі

Зелений пакет Пустовіт Н.А., Пруцакова О.Л. 9 клас Факультативний курс/ рішення педради від 31.08.2016 протокол №6 35 год. Науково- методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорт України (протокол № 3 від 23.10.2012)

Вивчення предмета «Трудове навчання» для учнів 5 клас, 7 класу проводиться окремо для хлопчиків та дівчат Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128 (додаток 2).

Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назву «Трудове навчання».

Вивчення предмета «Інформатика» для учнів 5 класу, 6 класу, 7 класу, 8 класу, 9 класу проводиться поділом класу на дві групи, але не менше 8 учнів у групі Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128 (додаток 2).

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ НА 2016– 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК з українською мовою навчанням ( 5 клас) (додаток 1)

з українською мовою навчанням і вивченням мови національних меншин

5 – 8 КЛАСИ (ДОДАТОК 12)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 клас 6 клас 7клас 8клас
Мови і літератури Українська мова 3,5+0,5 3,5+0,5 2,5+0,5 2
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська мова) 3 2 2 2
Мова національних меншин (російська мова) 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільство -знавство Історія України 1 1 1 1,5+0,5
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Мистецтво 1
Математика Математика 4 4
Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природо-знавство Природознавство 2
Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика 2 2
Хімія 1,5+0,5 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1
Інформатика 1 1 1 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Разом 23,5+3+0,5 27,5+3+0,5 29+3+1 29,5+3+0,5
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5-0,5 3,5-0,5 3-1 3,5-0,5
Курс за вибором Етногеографія Креслення Синтаксис простого та простого ускладненого речення 1 1 1 1 1 1
Факультативний курс Сторінками дитячої літератури 1 1
Індивідуальні заняття та консультації Географія Історія України. 1 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 31+3 32+3 33+3

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ШКОЛИ

З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ НА 2016– 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

9 КЛАСИ (додаток 1)

Освітні галузі Навчальні предмети Інваріантна складова
9 клас Укр.. мова навчання
Мови і література Українська мова 2
Українська література 2
Зарубіжна література 2
Іноземна мова (англійська мова) 2
Математика Математика
Алгебра 2
Геометрія 2
Суспільствознавство Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Правознавство 1
Етика
Природознавство Природознавство
Біологія 3
Географія 1,5+0,5
Фізика 2
Хімія 2
Естетична культура Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Художня культура 1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоровя і фізична культура Фізична культура 3
Основи здоров’я 0,5
Разом 27,5+3+0,5
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5-0,5
факультативи: креслення Зелений пакет Етногеографія 1 1 1
Гранично допустиме навантаження на учнів 28
Всього фінансується 34
Кiлькiсть переглядiв: 172

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.