МЕТОДИЧНА РАДА ШКОЛИ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

С П И С О К

ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

2015-2016 навчальний рік

№ п/п П.І.Б Примітка
1. Самойленко-Граждан Г.В. голова методичної ради;
2. Олізар О.М. заступник голови методичної ради
Члени методичної ради
3. Музиченко Л.І. керівник метододоб’єднання вчителів початкових класів;
4. Кузнецова О.В керівник методоб’єднання вчителів філологів
5. Кулініч О.В. керівник методоб’єднання класних керівників;
6. Сацьків Я.Ф. керівник методоб’єднання вчителів суспільно-природничого циклу;
7. Юрченко І. О. кервник ШМО фізико-математичного циклу;;
8. Журбас С.О. керівник ШМО художньо-естетичногонапряму та трудового навчання
9. Біленко Т.О. керівник ШМО асистентів вчителів, практичного психолога, соціального педагога
10. Герус М.М. Керівник ШМО вчителів фізичної культури

ЗАСІДАННЯ І. ІВЕРЕСЕНЬ

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Підсумки роботи методичної ради за 2013-2014 навчальний рік. Директор школи Заступник директора з НВР
2. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2015-2016 навчальний рік. Директор школи Заступник директора з НВР Голови ШМО
3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради. Директор школи Заступник директора з НВР Голови ШМО
4. Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ турів олімпіад з базових дисциплін (шкільних і районних). Голови ШМО
5. Обговорення і затвердження планів роботи шкільних МО на 2014-2015 навчальний рік. Заступник директора з НВР
6. Затвердження плану проведення предметних тижнів в 2014-2015 навчальному році. Заступник директора з НВР
7. Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів. Заступник директора з НВР Голови ШМО
8. Організація роботи школи молодого вчителя. Заступник директора з НВР
10. Поновлення інформаційних матеріалів (на стендах) в методичному кабінеті. Голови ШМО
11. Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу. Заступник директора з НВР
12. Огляд методичної літератури за літній період. Бібліотекар

ЗАСІДАННЯ ІІ ЖОВТЕНЬ

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів та учителів у районному територіальному відділенні МАН України. Заступник директора з НВР
2. Обговорення і затвердження списків учнів для участі у районних олімпіадах з базових дисциплін. Голови ШМО
3. Про участь учителів школи в районному конкурсах “Учитель року”. Заступник директора з НВР
4. Затвердження плану підготовки та проведення атестації педагогічними працівниками школи. Заступник директора з НВР
5. Курсова перепідготовка вчителів протягом навчального року. Заступник директора з НВР
6. Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку. Заступник директора з НВР
7. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Бібліотекар

ЗАСІДАННЯ ІІІЛЮТИЙ

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Аналіз участі учнів у І та ІІ турах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт МАН Заступник директора з НВР
2. Гурткова та позакласна робота з предметів. Заступник директора з ВР
3. Самоосвіта учителів школи. Заступник директора з НВР
4. Методичні рекомендації щодо випуску друкованої продукції вчителями школи. Заступник директора з НВР
5. Звіт про роботу ШМО. Голови ШМО
6. Ознайомлення з новинами методичної літератури. Бібліотекар

ЗАСІДАННЯ ІV ТРАВЕНЬ

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки. Директор школи Заступник директора з НВР
2. Підготовка та організація проведення державної підсумкової атестації. Директор школи Заступник директора з НВР
3. Стан навчально-виховного процесу в школі. Директор школи Заступник директора з НВР
4. Робота з молодими вчителями. Заступник директора з НВР
5. Робота курсів за вибором Заступник директора з НВР
6. Обговорення нормативних документів. Заступник директора з НВР
7. Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі. Заступник директора з НВР
8. Огляд методичної літератури. Бібліотекар

ЗАСІДАННЯ V ЧЕРВЕНЬ

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Діяльність роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога. Голови ШМО
2. Підведення підсумків проведення державної підсумкової атестації в школі. Директор школи Заступник директора з НВР.
3. Стан проведення предметних тижнів. Заступник директора з ВР
4. Виконання наказу про методичну роботу в школі. Директор школи Заступник директора з НВР
5. Інформаційні зведення з періодичної преси, методичних видань. Директор школи Заступник директора з НВР
6. Аналіз роботи педколективу над проблемними питаннями школи. Директор школи
7. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік. Голови ШМО

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА Літківської ЗОШ І – ІІІ ст. ім. М.П.Стельмаха

«Новітні освітні технології як чинник формування в учнів позитивної мотивації до навчальної діяльностіта дієвий фактор підвищення результативності навчально-виховного процесу».
Серед напрямків роботи виділяємо такі:
одержання сучасних наукових знань;
формування навичок вільного володіння інформаційними технологіями пошуку знань;
ознайомлення з найбільш актуальними проблемами, ідеями і темами сучасної науки та активізація;
розвиток продуктивного творчого мислення;
стимулювання самостійності й ініціативи у навчанні й саморозвитку; сприяння розвиткові самосвідомості; розвиток комунікативних здібностей, зокрема здатність до спілкування з творчими людьми. Важливим питанням є планування ефективності внутрішкільної методичної роботи.
Методична робота в школі планувалася, виходячи з основних принципів:
· відповідність системи внутрішкільної методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави;
· науковість;
· системність.
Цей принцип вимагає підходу до методичної роботи як до цілісної системи, оптимальність якої залежить від єдності мети і завдань змісту, форм і методів роботи з педагогічними кадрами, від спрямованості на високі кінцеві результати;
· комплексність, яка передбачає єдність і взаємозв'язок усіх сфер і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
· системність, послідовність, наступність, безперервність, масовість, які передбачають всебічне охоплення педагогів різними формами роботи протягом року, перетворення її на частину системи безперервної освіти; · творчий характер, максимальна активність діяльності педагогів;
· конкретність, урахування особливостей школи, учителя, диференційований підхід до педагогів;
· спрямованість на виділення основного, суттєвого у підвищенні кваліфікації вчителя;
· єдність теорії і практики за загальної практичної спрямованості; · оперативність, мобільність;
· колективний характер;
· створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи і творчих пошуків педагогів.
У пошуках свого стилю, своєї системи методичної роботи педколектив пройшов хоча й невеликий, але цікавий шлях, поєднавши традиційне та нове, те, що вже працює багато років, і те, що вперше було створено в нашій школі.
У школі діють шкільні методичні об’єднання:
вчителів словесників,
вчителів початкових класів,
вчителів фізико-математичного циклу,
вчителів суспільно-природничого циклу,
класних керівників,
творча група вчителів трудового навчання,
творча група вчителів фізичної культури.
Методичні об'єднання вчителів проводять предметні тижні і в ході яких проводяться:
1. Наукові конференції і круглі столи з різноманітною науковою тематикою та проблемами методики виконання.
2. Виставки методичних розробок вчителів МО, ярмарки ідей.
3. Відкриті уроки всіх вчителів МО з наступним обговоренням і розробкою рекомендацій, як із роботи окремих педагогів, так і з напрямків роботи МО.
Циклограма
систематичного контролю за навчально-виховним процесом
у загальноосвітньому навчальному закладі
Виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". "Про мови" тощо. Дотримання Статусу загальноосвітнього навчального закладу. Дотримання правил внутрішнього розпорядку та правил для учнів (вихованців). Виконання річного плану та плану педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу. Діяльність органів управління:
- загальні збори (конференція);
- рада загальноосвітнього навчального закладу;
- педагогічна рада.
Діяльність органів учнівського самоврядування.
Робота з батьками.
Дотримання Положення про організацію охорони праці та Порядку розслідування нещасних випадків у загальноосвітніх навчальних закладах.
Стан санітарно-гігієнічного режиму загальноосвітнього навчального закладу.
Створення умов для здорового психологічного клімату в колективі.
Зміцнення матеріально-технічної бази.
Збереження майна загальноосвітнього навчального закладу.
Стан ведення шкільної документації.
Інформаційне забезпечення.
Стан викладання навчальних предметів, рівень досягнень у навчанні учнів (вихованців).
Проведення індивідуальної роботи з учнями (вихованцями).
Організація навчально-виховної роботи з учнями (вихованцями), які потребують особливої уваги.
Робота класоводів, учителів-предметників, класних керівників з учнями 1,3, 9, 11(12) класів. Відвідування навчальних занять учнями (вихованцями).
Робота групи продовженого дня.
Стан роботи з профілактики правопорушень, злочинності та бездоглядності.
Рівень вихованості учнів.
Підвищення фахової та методичної підготовки вчителів.
Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників.
Робота і молодими спеціалістами. Організація гарячого харчування учнів (вихованців).
Робота з опіки й опікування.
Поповнення фонду бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу підручниками, навчально-методичною та художньою літературою.

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-методичну раду Літківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст.. ім.. М.П.Стельмаха
1.Загальні положення
1.1. Призначення науково-методичної ради.
1.2. Науково-методична рада є колегіальним дорадчим органом, який покликаний сприяти реалізації державної освітньої політики школі, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.
1.2. Мета, завдання та повноваження науково-методичної ради Метою діяльності науково-методичної ради є: - управління науково-методичною роботою всіх працівників школи. - на науково-методичну раду відповідно до її мети покладаються такі завдання: - аналіз ефективності роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп, а також визначення шляхів удосконалення (оптимізації) їхньої роботи; - експертиза запропонованих нових концепцій освіти, навчальних планів і програм, планів і програм наукових та педагогічних експериментів, упровадження інновацій шкільному рівні, оцінка їх результатів за підсумками апробації; - аналіз передового педагогічного досвіду та вироблення пропозицій щодо запровадження його у практику та форм поширення; - визначення на підставі експертних оцінок доцільності використання навчальних видань (навчальних планів, програм, методичних, навчально-методичних посібників, підручників, довідників тощо) та надання в установленому порядку рекомендацій до друку; - експертиза матеріалів претендентів на присвоєння чи підтвердження педагогічних звань: "вчитель-методист". - надання організаційно-консультативної допомоги педагогам школи які проводять науково-методичну та дослідно-експериментальну роботу. Відповідно до поставлених перед нею завдань, науково-методична рада має такі повноваження: - порушувати клопотання перед науково-методичним центром відділу освіти про проведення науково-методичної експертизи матеріалів щодо надання їм відповідного грифа Міністерства освіти і науки України; - аналізувати матеріали з організації інноваційної освітньої діяльності у школі та давати рекомендації щодо їх упровадження в навчально-виховний процес; 1.3. Нормативна база науково-методичної ради:
Науково-методична рада діє відповідно до Статуту Літківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів ім.. М.П. Стельмаха
2. Структура науково-методичної ради
2.1. Науково-методичну раду очолює директор школи.
2.2. До складу науково-методичної ради, крім голови ради, заступник директора школи з навчально–виховної роботи, голови методоб’єднань, творчих груп, учителі – методисти.
2.3. До участі у роботі науково-методичної ради можуть бути запрошені наукові працівники інших навчальних закладів району.
2.4. Наказом директора із складу членів ради призначаються голова, заступник голови, секретар науково-методичної ради.
2.5. Зміни до складу науково-методичної ради вносяться за пропозицією голови ради і регламентуються відповідним наказом.
2.6. При науково-методичній раді діють фахові групи експертів, до роботи в яких на добровільних засадах досвідчені педагоги, вчителі-методисти, представники педагогічної громадськості
2.7. Організаційне забезпечення діяльності науково-методичної ради та координацію роботи експертів здійснює секретар.
3. Організація діяльності науково-методичної ради
3.1. Робота науково-методичної ради здійснюється згідно з щорічним планом, який складається відповідно до мети діяльності школи науково-методичної ради, її завдань та із врахуванням пропозицій членів ради.
3.2. Засідання науково-методичної ради проводяться при необхідності, але не рідше одного разу на місяць (як правило, в останній четвер поточного місяця), і оформлюються протоколами. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів науково-методичної ради. Протоколи засідань підписуються головою та секретарем ради.
3.3. Рішення Науково-методичної ради приймаються простою більшістю голосів.
3.4. Управління діяльністю науково-методичної ради здійснює голова ради.
3.5. Робота в науково-методичній раді фіксується в планах роботи школи.
Кiлькiсть переглядiв: 210

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.